S.N.V.I.-C.V.I.

Part Number #
Brand Type Weight (Kg/Lb) Price Quantity
5000293028 S.N.V.I.-C.V.I. RETAINING RING  0.2 / 0.5  17 $
5000293477 S.N.V.I.-C.V.I. PLATE  1.4 / 3.1 
5000293515 S.N.V.I.-C.V.I. SEALING RING  0.1 / 0.3  3 $
5000456234 S.N.V.I.-C.V.I. COMPR.SPRING  0.1 / 0.3  3 $
5000456236 S.N.V.I.-C.V.I. COMPR.SPRING  0.1 / 0.3  10 $
5000534514 S.N.V.I.-C.V.I. GEAR SHIFT LEVER  0.2 / 0.5  496 $
5000534919 S.N.V.I.-C.V.I. STUD 
5000534920 S.N.V.I.-C.V.I. STUD  0.1 / 0.3  5 $
5000559236 S.N.V.I.-C.V.I. SPEEDOMETER WORM  0.8 / 1.8  539 $
5000559258 S.N.V.I.-C.V.I. SPLIT RING 
5000559259 S.N.V.I.-C.V.I. RETAINING RING  0.1 / 0.3  6 $
5000559371 S.N.V.I.-C.V.I. SPLIT RING 
5000559577 S.N.V.I.-C.V.I. SEALING CAP  0.1 / 0.3  7 $
5000559582 S.N.V.I.-C.V.I. RETAINING RING  0.1 / 0.3  7 $
5000559583 S.N.V.I.-C.V.I. RETAINING RING  0.1 / 0.3  7 $
5000559594 S.N.V.I.-C.V.I. SHIM  0.1 / 0.3  26 $
5000559596 S.N.V.I.-C.V.I. SHIM  0.1 / 0.3  45 $
5000559600 S.N.V.I.-C.V.I. RETAINING RING  0.1 / 0.3  5 $
5000559602 S.N.V.I.-C.V.I. RETAINING RING  0.1 / 0.3  6 $
5000559603 S.N.V.I.-C.V.I. RETAINING RING  0.1 / 0.3  6 $
5000559605 S.N.V.I.-C.V.I. SLIDING SLEEVE  1.1 / 2.5  238 $
5000559606 S.N.V.I.-C.V.I. CLUTCH BODY  1.1 / 2.5  236 $
5000559610 S.N.V.I.-C.V.I. CLUTCH BODY  0.8 / 1.8  173 $
5000559616 S.N.V.I.-C.V.I. CLUTCH BODY  1.3 / 2.9  363 $
5000559621 S.N.V.I.-C.V.I. SLIDING SLEEVE  1.4 / 3.1  462 $
5000559643 S.N.V.I.-C.V.I. SLIDING PAD  0.1 / 0.3  10 $
5000559649 S.N.V.I.-C.V.I. SHIFT CLAMP  1.5 / 3.3  387 $
5000559653 S.N.V.I.-C.V.I. STUD  0.1 / 0.3  3 $
5000559654 S.N.V.I.-C.V.I. FORK HEAD  0.1 / 0.3  44 $
5000559655 S.N.V.I.-C.V.I. CONN.PLATE  3.4 / 7.5  303 $
5000559657 S.N.V.I.-C.V.I. OIL DAM 
5000560340 S.N.V.I.-C.V.I. SPLIT RING 
5000560341 S.N.V.I.-C.V.I. SPLIT RING 
5000560342 S.N.V.I.-C.V.I. SPLIT RING 
5000560799 S.N.V.I.-C.V.I. HEXAGON SCREW  0.1 / 0.3  4 $
5000560802 S.N.V.I.-C.V.I. GASKET  0.1 / 0.3  2 $
5000587380 S.N.V.I.-C.V.I. SPEEDOMETER COVER  7.2 / 15.9  1502 $
5000587485 S.N.V.I.-C.V.I. SEALING RING  0.1 / 0.3  4 $
5000587491 S.N.V.I.-C.V.I. COVER  1.7 / 3.8  371 $
5000587532 S.N.V.I.-C.V.I. TRANSMISSION HOUSING 
5000587754 S.N.V.I.-C.V.I. RETAINING RING  0.1 / 0.3  15 $
5000587771 S.N.V.I.-C.V.I. SPLIT RING 
5000587772 S.N.V.I.-C.V.I. SPLIT RING 
5000588498 S.N.V.I.-C.V.I. CYLINDRICAL PIN  0.1 / 0.3  5 $
5000588520 S.N.V.I.-C.V.I. SYNCHRO.BODY  2.4 / 5.3  539 $
5000588521 S.N.V.I.-C.V.I. SHIM  0.1 / 0.3  15 $
5000588524 S.N.V.I.-C.V.I. SHIM  0.1 / 0.3  40 $
5000588527 S.N.V.I.-C.V.I. SHIM  0.1 / 0.3  60 $
5000589053 S.N.V.I.-C.V.I. SHIM  0.1 / 0.3  147 $
5000589826 S.N.V.I.-C.V.I. SYNCHRO.BODY  1.8 / 4  535 $